Zaletą powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych naszym firmom jest przeniesienie na nas odpowiedzialności za poprawne prowadzenie ksiąg i deklaracji podatkowych. Natomiast odpowiedzialność osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę ogranicza się do równowartości trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Prowadząc biuro rachunkowości nie mieliśmy przypadku, aby Klient odszedł od nas do innego biura rachunkowości.
Jesteśmy dyskretni. Wiemy co to jest tajemnica handlowa, gospodarcza każdego Klienta. Potrafimy je zachować. Firmy ,,ACCO'' są wysoko ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.